ചൊസ്മൊപ്രൊഫ്

2019 ചൊമ്സ്പ്രൊഫ് ബൊലോനേ അവസാനിച്ചതായി, ഞങ്ങൾ വർഷം രണ്ടാം പകുതിയിൽ മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ സൗന്ദര്യം പ്രദർശനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധ ദയവായി.


സമയം പോസ്റ്റ്: മാർ-൨൩-൨൦൧൯