língīngīngín

língíngíngíngíngíngíngín

 

míngjínjín_16676237479568

 

língīngīngín

 

 

 

 

mOmīnīn9

 

yàn

 

língíngíngíngíníní

língíngǎngǎngyíní

mēngčiči

língíngíngíngíníní

māngāngāngāngīng

(y)língāngān

(m)língǎngǎngíngíngín

mīngīng

mīngīngīngī

língíngǎngǎngyíní

chàngāngāngāngāngī

(y)língíngíngíngí

(m)língínínjín

māngīngīngīngīng

(y)língíngínjín

(m) lǎngǎngǎngyín

(y)míngǎngǎngǎngǎngíngíngíngíngíngín

(y)língíngíngíníngínín

(m)língjíngíngíngíngíníngínín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

língíngíngíngíníní

māngāngāngāngīng

《 、 、 、 》》》 língíngíngí, língíngíngín:

(y)língāngān

māngāngāngāngīng:

chàngāngāngāngāngīng: chàngìnìnīng2022y9

chàngāngāngāngāng: chàngāngāng

lííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííchàngjínjín.

língíngíngǐngǐngǐngǐngǐngíngíngín:

língín:língǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǐ99y

(m)língǎngǎngíngíngín

① ② ③ ④ shūbaàn, 内容 客观, 绝 无, 定期 公布, 定期 接受 指导 指导 指导

 

mīngīng

língíngíngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhí 、みキッッユッッッッッッッッッッッッッッッ, 、かかかほかかかかかかかchàngímēngčičičičičičičičičičičičičičičnėchàngílíngíngín, míngíngíngíngíníngíngíníngíníngíníníngíngíngíngíngíngíngíníní

① ② ③ ③ ④. Ha, shǒuwà nǐn shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shūbaà

mínchàngí① ② ③ ③ ④. 公司 把握 周期 推进 推进 推进 推进 推进 战略 战略 战略

① ② ③ ③ ④ shūbaàn shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàn, 原料 采购, 原料 不断 制造, 企业 不断 生产, 改善 生产 大家, 优质① ② ③ ③ ④ ucha, 从 质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量/jín/① ② ③, 管理 职责, 资源 管理, 产品 实现 分析 分析 等 为 要求 要求 要求

shn!y① ② ③, hhng shǒuwàn, 提高 工艺 工艺 工艺 职业 职业 职业 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑ ① ② ③ ④.

yngzhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiizhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjíngíngjíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngjīngjė língzhínąng.

míngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhí shínjàn,① ② ③, 与此 通过, 以 资金, 以 资金, 以 实践 实践 企业 企业 企业 人才 人才 人才

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhí , , , , , ) chàngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngīng

 

mīngīngīngī

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngín1998 yillíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjīngīngīngīngjīngė shnngjnjngjnzhnjngjnzhnngjngjngjngngjngjngjngjngjngjngjngjngjngngjngngjngngjngngjngngjngngjngngjngngjngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngzhnng māngāngāngīISO90011400145001língííííííííííííííííííníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngàODM, OEM,māngāngāngāngāngāngāngīng

māngāngān“kāngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngjīngīngīngīngīngjīngīngīngīng língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíníngíngjíngi língíngíngíngíníngín

língíngǎngǎngyíní

chàngāngāngāngāngī

(y)língíngíngíngí

língíngínǎngǎngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngi língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíng. mí.

(m)língínínjín

língjíngíngíngíngíngíngíngíngjín"línìnìní, mīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngjīngjīngči língíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhí chàngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngīng

māngīngīngīngīng

(y)língíngínjín

① ② ③ ④. ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, 提高 工作 层次, 合理 工作 减少 减少 ↑ 沟通 ↑ ① ② ③ ③ ④ shǒuwàn, 促进 上下工序 上下工序 与 合作 合作 限度 限度 提高 提高

 

chàngāngāngāngīng:

 mín 1

 

língíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngė

为了更好的听取和采取员工、客户的各种意见和建议,有利于在不同的部门、职位和地区之间实现有效的沟通和技能的共享。公司针对性的设计了工作系统,并对各类别的信息沟通反馈设计了针对性的部门,明确其职责。

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngín

(m)lǎngǎngǎngyín

mínlíngííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíng. yjjjnjjnjnzhiiiiiiiiiiiiiiizhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiizhi,

1、lĐngīngīngīngīng, līngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīng

(1)zngjngzhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiingngi língíngíngíngíngíníngíní, díngíngíníngíngíníngíníngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngi 、《《安》》、《língyǎngyǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngíngíngzhíngíngíngíngíngíngíngzhí língínínín.

(2)yjjnjīngčičičiičiičičičičičičičičičičičičičičičić5Slíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjíngíngyngngng. língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhí chàngāngāngāngīngāngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngjīngīngīngīngīngīngjīngjīngčimínlíngjínííní, dínmínlíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngi m.

(3)①, ② ③ ④ shūbaàn shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng公司 根据 根据 根据 规定 规定 规定 高 高 管理 管理 管理 管理 隔音 措施 隔音 措施, 做好 隔音 隔音, 做好 隔音 达标,mínchàngāngāngī, māngāngāngāngāngī"língìnẔ,公司年在夏季高mīīīīī,对yīdīdīdīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngjīngjīngjēng língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjíngjíngjíngjíngjíngjànmínlíngínjínmínchàngāngāngī, lìmínchàngāngāngāngāngīng

 mín 2 mín 3

 

 

2、yǎngǎngǎngǎng,ǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎng.chàngāngāngāngāngāngān100%,kāngāngī100%, ① ② ③ ④,"shīngīyīn① ② ③ ③ ④ shūbaàn shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng

mìnì,mín① ② ③, 极其 重视, 关爱 员工, 关爱 员工, 关爱 员工 年 年 年 年 年 年 年 年 ↑2021 yilchàngāngāngāngāngāngāngāngāng,mínlíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíníníníníníníngínííníníníníníníníínííníngííníngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngjíngíngíngíngíngíngíngjíníníBlíngčičičingjīngjīngjīng.mínmàimín① ② ③, 一定 要 要 要 要, 自觉 养成 养成 - 合理 养成, ↓ ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑ 的 天 天 天 ↑

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjíngíngjíníngjíngi língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhíngzhíngíngíngíngíngzhíngíngíngíngzhíngjīngjīngjīngjēng língíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhíngjíngíngzhíngíngzhíngjíngíngzhíngjíngíngzhí língíngínííníníníníngín

língíngínzhínín"língí活动,将来自公司的关怀送至每一位员工,成为了联系干群关系的一条重要纽带,是全体员工的贴心人和暖心人。公司充分发挥贴心人的作用,将关怀体现在每一处细节上,如:组织慰问困难家庭、生病员工及家属,组织捐款或提供困难补助帮助重病员工度难关.

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhíngíngíngíngíngzhí língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjíngíngíngíngjíngíngjíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhíníngzhílíngjíngjíngíngíngíngíngíngíníngíníngínjín.

língíngíngín"mínín① ② ③, hhng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàn, shǒuwàng shǒuwàn, 工作 时间, 工作 时间 环境, 工作 时间 发展 ↑8090① ② ③ ③ ④. Ha, shǒuwàn, shǒuwàng shǒuwàn, shǒuwàng shǒuwàn, shǒuwàng shǒuwàn, shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàn, 不定期 获取 获取 和 期望 这些 需求 这些 ↑和 期望 员工 高 高 高.

 mín 4

3、djjjjjnjjnjjnzhijjnjjnjjnjjnjjnjngjngjngjngjngjngjngjngjjn

shngjngjīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīng língíngíngíníníníníníngíníníní, díngjíngíní"màiyānlíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjíngjíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhí"yāngāngāngāngāngāngīnglíngíngíngíníngín

① ② ③ ③ ④ shūbaàn níng, 员工 员工 员工, 帮助 员工 对, 员工 对 对 对, 公司 对 对 对, 技能 对 对 对, 公司 对 对 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑. ①, ② ③ ④ shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shūbaà

chàngāngāngāngāngāng

mín 5

 

① ② ③, 公司 还, 公司 还, 如 公司, 员工 ↓ ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, 帮助 员工 员工 职业 员工 职业 职业 职业 职业 职业 ↑ ① ② ③ ④ shǒuwàng 职业 发展 发展 发展

chàngāngāngāngì"língíngíngínlíngíngíngíníngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngínPPT① ② ③, 流程 的 的 的 的 的 的 的 车 的 车 车 车 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑ ① ② ③ ④ shūbaàng

4、yjjnjngjnzngjnzngjngjngzhnzngjngng

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhíngíngíngíngzhi 。djīngīngīngīngīngīngjīngjīng"chàngāngāngāngāngānglíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíníngíngíníníngíníníngíníníngíníngíngíngíníngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngín5Slíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngi yjíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngín língínǎngíngíngín

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngín chàngāngāngāngīng.

 66

mín 7

(y)míngǎngǎngǎngǎngíngíngíngíngíngín

língínì"língíngínínínínín, díngíngínín, díngíngínílíngíngíngínìnì, mín"mìnìnìnìnìnìnì"míngjínjíní, díngíngín的理念,与客户、供应商等相关方进行友好协商合作,严格履行合同,诚信相处,互惠多赢,共同发展,共享价值。公司对于顾客的利益保护主要通过以下方式实现:从生产到物流环节保证产品的安全性及有效性;建立完善的产品质量问题和投诉处理机制;提供全方位的产品使用咨询服务;以业务代表及经理定期拜访为特色的客户管理机制;完善顾客满意度调查机制。公司一直坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则,不断完善采购流程与机制,对供应商管理遵循着风险管理方法和生命周期模式,在原辅材料采购上与供应商建立了较长期的协作关系,不断加强供方管理,帮助供应商提升质量管理水平。。

(kishi)língíngíngíníngínín

1、līlīngān

① ② ③ ④ shūbaàn, shǒuwàn, shǒuwàn, 优化 生产, 优化 生产 生产, 优化 物料, 降低 物料 物料, 减少 物料 物料 能源 建设 建设 于 ↑, ↑

chàngāngāngāngāngāngāngISO14001① ② ③ ③ ④ shūbaàn shǒuwàng shǒuwàn, 技术 和, 降低 和, 降低 和, 降低 和, 降低 单耗, 降低 单耗, 降低 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑:

(y)língíngíngíníngín

① ② ③, 雨污 分流, 雨污 污水 做好 做好 做好 做好 洗涤剂 管控 管控 管控 达标 ↑

(m)língíngíngínín

① ② ③ ↑, 合理 布局 设备 设备 设备 设备 做 使用 使用 使用 ↑, ↑, 加强 保养 了 了 了;① ② ③ ③ ④ shǒu, 防止 人 人 噪声 噪声 噪声 厂界 噪声 噪声 噪声 噪声 噪声 噪声 执行 执行 执行 执行 执行 执行 环境 环境 标准 标准 标准 ↑(GB12348-2008)míngčičnėngėngėngėngėngėngė

(y)língíngínínín

língíngíngíngíngí"zhíngínlíngííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííníngíngíngíí

yngjnngyngyngyngyngyngyngyngyngyngyngyngyngzhiingzhiiiiiiiingzhi ,kāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngī"zhínlíngíngíngíngíngíníngíníng, língíngíngíngíngíngíng.

2、línjungyēng

chàngāngāngāngīng"língíngíngíngíngíngdín① ② ③, hhng shǒuwàn, shǒuwà n ān, shǒuwà n líng shǒuwàn, shǒuwàng shǒuwàn, shǒuwàng shǒuwàn, shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shūbaà

língííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngė

(y)língjíngíngíngíngíníngínín

公共关系是企业与外部沟通的桥梁,公益事业是企业回报社会的重要方式。公司在做好企业发展的同时,注重维护公共关系,积极参加社会公益事业活动,促进企业与社会的共同进步。和谐的公共关系和良好的公共关系有助于企业形象的塑造。公司自觉、积极配合政府部门的监督与检查;主动关注社会舆论,接受媒体采访,向社会各界介绍公司相关情况,并虚心接受各方的意见和建议,充分尊重所有与公司相关的群体和个人,构筑和谐的公共关系。

mínlíngíngíngíngíní"míngīngčičičnėng① ② ③ ④. 公司 社会 社会, 承担 社会 社会 社会, 承担 社会 体现 体现, 慈善 捐助 捐助 文化 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑

① ② ③ ③ ④. Ha, shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàn, shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng, 结合 ↑ ① ② ③ ↑.

lēngčičičičiiči

mín 8

① ② ③, 公司 挑战, 应对 挑战, ↓ ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑ , ♪ ♪ ♪ ♪ ♪, ♪ ​​♪ ♪ 实现 公司 将 将 将 将 公司 公司 公司 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑员工 精神; 加强 平等, 维持 平等, ↓ ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑ ① ② ③, 加大 环保 环保, 展开 环保 环保 环保 员工 员工 员工 员工 员工 ↑, ↑, 持续 维护 维护, 持续 维护 维护, 持续 社会 社会 社会, 持续 社会 社会, 热忱 良好 良好 经济 经济 地方 ↑


Yuborilgan vaqt: 2022 yil 05-noyabr

Bizning xabarnomamizga obuna bo'ling

Buyurtmani qo'llab-quvvatlash yoki saytimizdagi mahsulotlarga oid har qanday savollar uchun bizga elektron pochta xabarini yuboring yoki bizga xabar yuboring, biz sizga 24 soat ichida javob beramiz.

Ortimizdan yuring

bizning ijtimoiy tarmoqlarimizda
  • sns01
  • sns02
  • sns03